Valfrågor

VÄLKOMMEN TILL NORDMARKSPARTIETS HEMSIDA

 

NordmarksPartiet (NP) kommer att jobba för en utveckling av kommunen i riktning mot de mål vi listat nedan.

 

Vi är öppna för fler förslag och synpunkter, men alla viktiga beslut skall fattas i sann demokratisk anda.

 

 

Skicka gärna dina synpunkter till info@nordmarkspartiet.se

 

 

Viktiga områdesfrågor:

 

Ekonomi

 

Ta ekonomiskt ansvar och planera för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling. Åtgärdsförslag skall vara förankrade och alltid följas av underlag för finansiering.

 

Arbetet med dessa stora gemensamma frågor skall präglas av lyhördhet för både kommuninvånarnas krav och förväntningar. Dessutom skall vi självklart ta del av personalens kunskaper inom de olika förvaltningsområdena.

 

Miljö

 

Allt samhällsarbete skall präglas av ett ansvarsfullt och offensivt miljötänkande gällande allt från samhällsplanering till kommunal resursanvändning.

 

Samhällsplanering – Företagsutveckling - Kommunikation

 

Vi vill verka för en ny järnväg genom kommunen, sträckning från Valnäs i Säffle kommun till Rakkestad i Östfold, Norge.

 

- E 18 är idag vår puls genom kommunen, och vi vill verka för säkra av- och påfarter som

underlättar för trafikanterna. - Befintlig kollektivtrafik måste få användas av alla.

 

- Kommunal mark skall anskaffas för att förverkliga kommunens uppsatta utbyggnadsmål.

 

- Planering av bostäder, handel, industri- och fritidsområden skall göras långsiktigt och

genomgå konsekvensutredning för att sedan verkställas. Därefter kan eventuella

investerare bjudas in för finansiering.

 

- Årjäng är den naturliga orten som kommuncentrum och skall vårdas och förvaltas för

detta ändamål.

 

- Skapa en näringslivsenhet där företagarna/entreprenörerna bildar stommen i en

samverkande organisation som har kommunen som en resurs för företagsetableringar.

 

- Marknadsekonomi skall råda.

Har det byggts nya affärslokaler för att förstärka

centrumhandeln där det gamla torget försvunnit, skall dessa lokaler inte användas till bibliotek, eller annan kommunal verksamhet. Investerare får lösa sina ekonomiska felsatsningar utan skattebetalarnas medverkan.

 

- Undersöka möjligheterna för att riva nybygget och återställa torget till dess ursprungliga form.

 

- Säkerhetssystemet i form av brandkår och ambulans verkar vara tillfredsställande, men polisens tillgänglighet borde förstärkas.

 

 

Bostäder

 

 

- Inventera tillgängliga markresurser inom planlagt område och förtäta med förnuft. Kommunala bostäder skall byggas för långsiktigt användande där efterfrågan finns, inte i spekulation för eventuell inflyttning.

 

- Möjligen måste det byggas nya pensionärsbostäder på landsorten.

 

Besöksnäring

 

- Handel och turism är strategiska näringar i vår kommun. Som komplement till en mycket omfattande dagturism vill vi ta tillvara den lokala entreprenörsanda som finns och uppmuntra en utveckling av turistnäringen så att mindre och småskaliga projekt stimuleras.

 

- Med vår närhet till Norge och Oslo behöver kommunen extern hjälp med den övergripande planeringen. En tydlig profilering krävs för att skilja ut oss från de övriga gränshandelsplatserna.

 

Barnomsorg – Skola – Äldreomsorg

 

- Idag arbetar hemvården utan fastställd inställelsetid för dem som har trygghetslarm i

hemmet. Efter årets stora omorganisation har servicen försämrats. NP vill verka för att en fastslagen inställelsetid införs så att vårdtagarna och deras anhöriga vet inom vilken tidsram personalen kommer, vilket de flesta kommuner redan infört.

 

- Vi skall ha ambitionen att skapa alternativa välplanerade bostadsformer för äldre som inte längre vill bo kvar hemma. Många äldre vill ha närmare till service om de skall flytta från det egna hemmet.

 

- Öppettiderna för barnomsorg måste anpassas till dagens arbetstider och familjeförhållanden.

 

- Vi vill satsa på en gemensam, tidsenlig högstadieskola placerad i Årjäng. Långsiktigt finns det inget annat rimligt alternativ än att samla resurserna på ett ställe. Detta med syfte att i en förlängning höja den eftergymnasiala utbildningsnivån hos kommuninvånarna från den bottenplacering bland Sveriges kommuner som vi innehar idag.

 

- Lärartätheten i klassrummen skall inte vara beroende av var skolan ligger i kommunen.

 

- Vi vill värna om Årjängs kommunala gymnasium och dess möjlighet att bedriva en bra

och effektiv utbildning. Utnyttja våra lokaler och närheten till den norska arbetsmarknaden och därmed erbjuda utbildning som stämmer överens med efterfrågan på båda sidorna av gränsen.

 

- Utveckla ett framtida gymnasialt samarbete med Kyrkeruds Folkhögskola inom lämpliga kurser.

 

Ungdomar – Fritid – Kultur

 

-Vår största resurs ungdomarna skall ha bra möjligheter till fritidsaktiviteter. Med dagens snabba utveckling måste vi vara lyhörda och kunna anpassa fritidsgård/ungdomshus och sportanläggningar efter de önskemål som kommer från användarna. Dessa resurser fyller en viktig social funktion i samhället och måste få kosta.

 

-Jobba långsiktigt och stimulera elever att läsa vidare på universitet och högskolor, för att sedan uppmuntra dem till att bli hemvändare.

 

-Kulturen har sin givna plats i samhällsutvecklingen. Här skall vi stödja och uppmuntra de frivilliga krafter som på många olika platser i kommunen bidrar till det idag rika kulturlivet. Mångfalden bör gynnas, i synnerhet gällande barn- och ungdomskulturen.

FÖLJ VÅRAT DAGLIGA ARBETE PÅ http://www.np.blogg.se